Listopad 2009

Poruchy osobnosti - všeobecné informácie

19. listopadu 2009 v 12:41 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Poruchy osobnosti sú skupina porúch, ktoré sa prejavujú dlhotrvajúcimi rigidnými odlišnosťami v správaní a prežívaní, ktoré spôsobujú významné problémy pre samotného človeka či jeho okolie. Ide často o extrémne varianty vlastností, ktoré sa inak bežne vyskytujú v populácii a ich kombinácie, ktoré môžu zvýrazniť celkovú disharmoničnosť osobnosti.
Spoločnou charakteristikou porúch osobnosti sú najmä narušenie a dlhodobé typické problémy vo vzťahoch, k sebe, k blízkym, širšiemu okoliu či spoločnosti. Príznaky porúch osobnosti sa objavujú v rôznych situáciách, v ktorých sa osoba nachádza. Usudzuje sa, že okolo 10-18% svetovej populácie trpí rôzne výraznými poruchami osobnosti. V minulosti sa pre túto skupinu porúch používal názov psychopatie, ktorý sa dnes už v odbornej literatúre ako označenie poruchy osobnosti nepoužíva.

Narcistická porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 12:34 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Človek s narcistickou poruchou osobnosti má dlhodobý neprimeraný pocit vlastnej sebadôležitosti, výnimočnosti a nadradenosti nad druhými. Osoby s narcistickou poruchou osobnosti sa týmito vlastnosťami a nadmerným vyžadovaním oceňovania od druhých dostávajú do opakovaných a niekedy vyhrotených konfliktov. Na kritiku či nepotvrdenie vlastnej jedinečnosti reagujú často veľmi odmietavo, konfrontačne a agresívne, ale niekedy aj depresívne. Majú problém s empatiou voči druhým a cítia sa nimi nepochopení. Často sa opájajú rôznymi fantáziami, v ktorých je preukázaná ich jedinečnosť, výnimočnosť - napríklad, že sú slávni objavitelia, umelci a podobne. Navzdory prípadnému talentu často pre svoju potrebu okamžitého ocenenia nedoťahujú svoje plány dokonca a začnú hľadať ocenenie v inej oblasti.

Závislá porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 12:15 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Človek so závislou poruchou osobnosti je typický svojou dlhodobou snahou vytvárať a udržiavať také vzťahy s druhými ľuďmi, v ktorých je podriadený, nechá sa druhými viesť a prenecháva na nich preberanie zodpovednosti za veci, ktoré by mal riešiť sám. Osoba so závislou poruchou osobnosti často trpí pocitmi osamelosti a strachu z možného opustenia. Závislá porucha osobnosti sa považuje za najčastejšie sa vyskytujúcu poruchu.

Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 10:57 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti sa prejavuje nadmernou a ťažko korigovateľnou tendenciou reagovať úzkostne na rôzne životné situácie. Najproblémovejšie sú pre osobu s úzkostnou poruchou osobnosti najmä nové situácie, zvlášť ak sú spojené s kontaktom s novými ľuďmi alebo podávaním nejakého výkonu pred ostatnými. Základnou reakciou úzkostnej poruchy osobnosti je snaha vyhnúť sa takýmto situáciám, s čím súvisia aj tzv. anticipačné obavy (obavy, čo sa stane, alebo čo by sa v určitej situácii mohlo stať).

Anankastická (obsedantne-kompulzívna) porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 10:43 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Kompulzivita (nutkavosť v správaní) - znamená opakované, stereotypné a osobou ťažko prerušiteľné správanie, ktoré neprináša nijaký ďalší prospech, a naopak, v dôsledku môže byť škodlivé (napríklad mnohokrát po sebe opakované umývanie rúk mydlom, ktoré môže spôsobiť kožné ekzémy). Snaha obmedziť kompulzívne (nutkavé) správanie často vedie k zvýšeniu psychického napätia a úzkosti. To má za dôsledok častý návrat ku kompulzívnemu správaniu.

Obsedancia - opakované, stereotypné a osobou ťažko prerušiteľné a odkloniteľné myšlienky, najčastejšie nepríjemného obsahu, napr., rôznych konkrétnych obáv a podobne. Slovenský ekvivalent pojmu obsedantné myšlienky je výraz "vtieravé myšlienky". Problémom obsedantných myšlienok je nielen ich nutkavý charakter, ale aj ich nefunkčnosť (nevedú k novým prehodnoteniam situácie, zmene správania, vedú k časovým stratám a nerozhodnosti).

Anankastická porucha osobnosti je typická extrémnymi prejavmi poriadkumilovnosti, systematickosti, emocionálnej rigidity, tvrdohlavosťou v dodržiavaní vybudovaných rutín a pravidiel, tvrdošijným obhajovaním vlastných presvedčení a tendenciami k neustálej kontrole.
K hlavným problémom spojeným s anankastickou poruchou osobnosti patrí: vedieť sa prispôsobiť menlivým situáciám života, prežívanie silnej úzkosti, ak je potrebné zmeniť zaužívané správania a stereotypné správanie sa k druhým.

Histriónska porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 10:24 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Histriónska porucha osobnosti je typická dlhodobou a opakujúcou sebadramatizáciou, teatrálnosťou a prehnaným prejavovaním emócií. V protiklade k silne prejavovaným emóciám môžu mať tieto krátke trvanie a bývajú vnútorne plytké a premenlivé. Súčasťou histriónskej poruchy osobnosti býva prehnané zdôrazňovanie svojej osobnosti a svojich činov v komunikácii, pričom tieto sebaprezentácie sa nemusia zakladať na pravde.

Emocionálne nestabilná porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 10:09 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Emocionálne nestabilná porucha osobnosti je typická výraznými a dlhotrvajúcimi výkyvmi v oblasti prežívania emócií a správania. Veľmi často sa vyskytuje výrazná impulzivita, problém kontrolovať, usmerňovať a plánovať svoje správanie.
Pri impulzívnom type emocionálne nestabilnej poruchy osobnosti sa vyskytuje najmä problém ovládať svoje hnevlivé impulzy, čo často môže viesť k výbuchom, agresii a násilnému správaniu.
Pri hraničnom type emocionálnej nestabilnej poruchu osobnosti je v popredí striedanie silných a opačne nabitých emócií vo vzťahu k blízkym, chronické pocity prázdnoty, dlhodobá ambivalencia ohľadne seba samého, svojich emócií, plánov či preferencií.

Disociálna porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 9:42 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Psychopatia - pôvodné označenie pre poruchu osobnosti všeobecne. Dnes sa už v oficiálnej diagnostike nepoužíva aj z dôvodov významného posunu jej používania v bežnej komunikácii, kedy sa ňou označuje chladné či nepriateľské, silne nespoločenské či protispoločenské prejavy, ktoré súvisia práve s disociálnou poruchou osobnosti. Ak sa v súčasnej odbornej komunikácii použije termín psychopatia, zvyčajne je to synonymum pre disociálnu poruchu osobnosti.

Sociopatia - v podstate iné označenie pre disociálnu poruchu osobnosti.

Disociálna porucha osobnosti sa prejavuje významnými problémami vzťahu medzi jednotlivcom s touto poruchou a spoločnosťou, v ktorej žije. Najčastejšie ide o správanie spojené s asociálnymi až antisociálnymi následkami, nerešpektovaním bežných noriem a pravidiel správania, vrátane porušovania zákona.
Typickými prejavmi antisociálnej poruchy osobnosti môžu byť kradnutie, klamanie, podvádzanie, ničenie či ľahostajnosť voči spoločnosti aj blízkym ľuďom.

Schizoidná prucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 9:28 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Schizoidná porucha osobnosti je jednou zo špecifických porúch osobnosti. Človek so schizoidnou poruchou osobnosti býva typicky veľmi uzavretý, zvykne mať málo alebo žiadne blízke vzťahy, pretože ich nevyhľadáva, ani z nich nemáva radosť. Všeobecne sa javí ako chladný, s málo výraznými emóciami. S druhými jedná s odstupom. Uprednostňuje samotárske činnosti, k niektorým činnostiam či koníčkom môže pristupovať s výrazným záujmom, ktorý môže mať až fanatický charakter.

Paranoidná porucha osobnosti

19. listopadu 2009 v 9:16 Poruchy osobnosti a správania u dospelých
Paranoidita (paranoja) - široké označenie pre trvalé paranoidné presvedčenia a správanie. Paranoidnými presvedčeniami sú najčastejšie presvedčenia o nepriateľskej motivácii či správaniu okolia a spoločnosti voči svojej osobe . Tieto presvedčenia sa buď nezakladajú na pravde alebo sú významným prekrútením skutočnosti.