Únor 2011

Strelné zbrane

28. února 2011 v 13:35 trošku techniky..
Vznik a rozšírenie strelných zbraní podmanil objav strelného prachu, ktorý bol používaní ako jediná strelivina od 14. až do 19. storočia. Miesto vzniku strelného prachu nie je doteraz presne známe. Pravdepodobne sa strelný prach dostal do Európy z Číny pomocou Mongolov a neskôr Arabov, ale sú teórie že strelný prach vynašiel františkán Roger Bacon v Oxforde, Albert Mangus z Kolína nad Rýnom alebo nemecký mních Berthold Schwartz. Strelný prach bol zmesou liadku (dusičnan draselný - KNO3), síry, a oleja ktorý bol neskôr zamenení za drevené uhlie V 14. storočí bol strelný prach v Európe upravený do vhodnej podoby pre streľbu tým, že bolo do zmesi pridané vhodné množstvo liadku.

Plynové zbrane

28. února 2011 v 13:33 trošku techniky..
Zbrane používajúce kyslík boli používané desiatky rokov skôr kvôli ľahšej dostupnosti kyslíka. Tieto zbrane sa volali vetrovky a prvý zdokumentovaný prípad výroby vetroviek je z roku 1725 a boli vyrobene Johannom Brosslerom. Vzduch býval v tomto prípade uskladnený v externej železnej, alebo bronzovej nádobe. Doplňované boli hustilkou. Raže týchto zbrani sa pohybovali medzi 7-13 mm, čo je podstatne pod vtedajším priemerom. Niektoré z týchto zbrani mali uvedenú kadenciu až 40! výstrelov za minútu. Tato zbraň bola ticha, mala dostrel až do 300 metrov a strieľala bez zbytočného hluku a tresku, takže sa za krátky čas stala obľúbenou zbraňou pytliakov, vďaka čomu bola približne v roku 1850 vo väčšine európskych krajín zakázaná.

Luky a kuše

28. února 2011 v 13:29 trošku techniky..
V rokoch 40 000 - 8 000 pred našim letopočtom boli presvedčivé dôkazy o používaní luku lovcom. Ale mnohí archeológovia považujú za vznik luku obdobie 280 000 - 40 000 pred našim letopočtom. Luk sa používal na lov a aj na súboje. Šípy sa najprv vyrábali z kameňa, potom z bronzu a napokon sa vyrábali zo železa. Celý čas od vzniku luku sa skúmal jeho tvar a materiál a stále sa zdokonaľoval.

Zvuková karta

28. února 2011 v 13:14 trošku techniky..
Človek počuje reč, hudbu, šumy a ruch v tzv. počuteľnom frekvenčnom spektre (optimálne 16Hz - 20000Hz). Ultrazvuk do 16Hz, nad 20000Hz infrazvuk. Deti vnímajú tóny do 20 kHz, potom sa každých 10 rokov horná hranica počuteľnosti znižuje približne o 2 kHz, tento faktor je však individuálny. Okrem frekvencie je v súvislosti so zvukom používaný pojem dynamika. Označuje rozdiel medzi najvyšším neskresleným zvukom a šumom, ktorý sa udáva v decibeloch (dB). Pretože citlivosť sluchu nie je voči zmenám hlasitosti lineárna, ale logaritmická, udáva sa v logaritmickej mierke.

WiFi

28. února 2011 v 12:29 trošku techniky..
Wi-Fi (alebo Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi), nie je skratka pre "Wireless Fidelity",ako sa v niektorých prípadoch nesprávne uvádza, ale tento umelý pojem vznikol z marketingových pohnútok. Je to sada štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN) v súčasnosti založených na špecifikácii IEEE 812.11. Na nových štandardoch nad 802.11 ako je 802.16 (WiMax) sa v súčasnosti pracuje. Tieto ponúkajú mnohé zlepšenia týkajúce sa hlavne zvýšenia dosahu a zväčšenia prenosovej rýchlosti.

Základná doska

28. února 2011 v 11:49 trošku techniky..
Základná doska (mainboard, tiež sa používa motherboard) je jadrom počítača, miestom kde sa stretávajú všetky technológie v PC. Zariadenie, ktoré v podstatnej miere určuje výkon, kompatibilitu a rozšírenie počítača. Slúži tiež ako podpora procesoru a zberníc.

Žiarovky

28. února 2011 v 11:27 trošku techniky..
V roku 1854 vyrobil žiarovku nemecký hodinár Henrich Göbel, oveľa lepšiu žiarovku skonštruoval v roku 1875 anglický chemik a fyzik Joseph Swan a ešte lepšiu v roku 1879 americký vynálezca Thomas Alva Edison. Funguje na princípe zahrievania tenkého vodiča elektrickým prúdom, ktorý ním preteká. Pri vysokej teplote vlákno žiarovky žiari ako absolútne čierne teleso v infračervenom a ultrafialovom a viditeľnom spektre. Sklenená banka žiarovky je však pre ultrafialové žiarenie nepriepustná.

ľudský zrakový systém

27. února 2011 v 13:31 Zaujímavosti
Zrak je čosi geniálne, videnie je komplexný proces. Dotyk samotných základov princípov videnia je strhujúci. Neviem si predstaviť, aké musí byť skúmať vyššie úrovne videnia - procesy prebiehajúce v mozgu. Už pri týchto úplných základoch som viackrát v literatúre narazila na tvrdenia typu: "Nevieme presne prečo to takto funguje, domnievame sa..." Pri skúmaní otázok ako človek rozpoznáva tvary, objekty a ako rieši priraďovanie zmyslu vnemom, je ľudstvo ešte stále len na začiatku.

Veličiny súvisiace so zvukom

27. února 2011 v 13:17 trošku techniky..

1. VlnoplochaZvukové vlny sa často znázorňujú pomocou takzvaných vlnoplôch.

Ak si zvuk predstavíme ako vlnenie napr. na povrchu jazera, potom vlnová funkcia znázorňuje pohľad na vlny z boku a vlnoplocha pohľad zhora.2. Vlnová dĺžkaVlnová dĺžka je vodorovná vzdialenosť medzi dvoma za sebou idúcimi rovnocennými bodmi vlny. To znamená, že vlnová dĺžka je vodorovná dĺžka jedného cyklu vlny.


3. Perióda


Perióda je čas potrebný na jeden celý cyklus vlny ("časová dĺžka" cyklu vlny). Teda, perióda je množstvo času potrebné na to, aby vlna prešla vzdialenosť rovnú jednej vlnovej dĺžke.4. Frekvencia

Každý cyklus zvuku obsahuje jeden zhluk (oblasť so zvýšeným tlakom) a jedno zriedenie (oblasť, kde je tlak menší ako normálny). Frekvencia zvukovej vlny vyjadruje počet cyklov, ktoré prejdú daným miestom za jednu sekundu. Fyzikálnou jednotkou je 1 Hertz (1Hz) . Ak sa zdroj pohybuje "hore-dole" s frekvenciou 900 Hz, potom generuje každú sekundu 900 zhlukov a za každým z nich nasleduje zriedenie a spolu vytvárajú zvukovú vlnu, ktorej frekvencia je 900 Hz. Frekvencia určuje výšku zvuku (tónu). Čím je frekvencia vyššia, tým je výška zvuku vyššia . Každý tón má svoju frekvenciu. V hudobnej akustike bol ako základný tón stanovený tón s frekvenciou 440 Hz (označenie a1, tzv. komorné á). V technickej praxi sa ako základný tón používa tón s frekvenciou 1 kHz (tzv. referenčný tón).


5. Amplitúda


Amplitúda zvukovej vlny je graficky reprezentovaná maximálnou hodnotou vlnovej funkcie. Keď uvažujeme hlasný zvuk, vlna je vysoká a amplitúda veľká. Naopak, menšia amplitúda reprezentuje tichší zvuk.

Hlasitosť zvuku popisujeme fyzikálnou veličinou intenzita zvuku. Vedeckou jednotkou intenzity zvuku v logaritmickej mierke je bel, značka B. V praxi sa používa 10-krát menšia jednotka - decibel (dB).Rozsah intenzít zvuku, ktoré môžeme vnímať sluchom, je veľký. Najtichšiemu zvuku, ktorý ľudské ucho zaregistruje je priradená intenzita 0 dB. Táto hodnota sa nazýva aj prah počuteľnosti. Zvuku, ktorý môže poškodiť naše ucho, tzv. prah bolesti, odpovedá intenzita 120 dB. Ľudská reč má približne 60 decibelov. Hlasitosť vnímaného zvuku závisí na : - ako silne bolo rozochvené teleso, ktoré je zdrojom zvukového rozruchu. Ak buchneme kladivkom slabo na ladičku, počujeme iba slabý, málo hlasný tón. Ak buchneme kladivkom za ináč rovnakých okolností silnejšie, počujeme podstatne hlasnejší tón. - od vzdialenosti zdroja zvuku od nášho ucha a od prostredia, ktorým sa zvukový rozruch k nášmu uchu šíri. - na našom sluchovom ústrojenstve, ktoré nie je rovnako citlivé na všetky frekvencie tónov zachytiteľných sluchom. Ľudské ucho je najcitlivejšie na tóny o frekvenciách od 2-4 kHz.

Nahrávanie zvuku

27. února 2011 v 13:02 trošku techniky..
Nahrávanie zvuku sa tak ako väčšina technológií sa vyvíjalo od jednoduchších k dokonalejším a zložitejším postupom. V princípe sa snažilo okopírovať a využiť spôsob akým ľudia prijímajú zvuk. Prvé mono nahrávky vyústili do sterea. Novšie technológie ako 3D zvuk a ďalšie pokroky digitálnej éry posúvajú tento proces ďalej. Tieto nahrávky sú stále lepšiu imitáciou procesu, ktorým ľudské ucho prijíma a reprodukuje zvuk.

Povery a pikošky

24. února 2011 v 10:28 mágia..
Vzývanie Satana. Neopohanovia diabla vôbec neuznávajú ako člena prírody, preto ho teda neuctievajú. Táto fikcia vznikla pravdepodobne ako reakcia na uctievanie rohatého boha, ktorý spolu s bohyňou - matkou, je najuctievanejšie božstvo. Záleží na jednotlivých tradíciách uctievania (napr. alexandrijská, gardneriánska, keltská, fairy apod.), koho uctievajú, ale bohyňa sa všeobecne považuje za vyššiu mocnosť.

Malý slovník pojmov

24. února 2011 v 10:25 mágia..
Ale naozej iba malý:

Magia Divina - Theurgia

24. února 2011 v 10:19 mágia..
Jedná sa o vyšší stupeň evokačnej mágie, kde operatér pracuje s najvyššími astrálnymi bytosťami (tzv. Géniami). Tento druh mágie nesie bežne názov theurgia. Zrejme prvými priekopníkmi v oblasti theurgie boli starí Egypťania. Keďže svoje spisy prísne strážili prvý súvislý spis s tématikou psychurgie uzrel svetlo sveta v roku 330 po Kristovi a jeho autorom bol Jamblichos. Do Európy sa spis dostal v latinskom preklade v roku 1497 pod názvom De Mysteriis Aegyptiorum. Toľko z histórie a teraz prejdem k podstate Theurgie.

Magia Naturalis - Prírodná mágia

24. února 2011 v 10:18 mágia..
Je založená na poznatkoch o okultnom pôsobení prírodnín (rastlín, kameňov, bylín, ale aj kovov, drahokamov a ďalších vecí). Určité predmety majú okultné vlastnosti a môžu vyvolať sily, ktoré možno usmerniť k vlastným potrebám magika. Ide tu nielen o fyzické objekty, ale napríklad aj o farby, vône a iné prostriedky nehmotného charakteru.

Mágia Chaosu

24. února 2011 v 10:17 mágia..
Mágia chaosu je jedna z najmladších a najprogresívnejšich foriem súčasnej mágie v západnom svete. Vyznačuje sa nedogmatickým prístupom ku všetkým tradíciám a snaží sa z okultnej praxe vyťažiť maximum, t.j. to, čo "funguje". Rituály zbavené nefunkčných historických nánosov, oddeľovanie nekritického balastu a prežitkov, v neposlednej rade aj snaha o vysvetlenie vzťahov so silnými paradigmami súčasného sveta - náboženstvom a vedou, to všetko ponúka človeku vychovanému koncom 20. storočia prijateľný pohľad na okultno, v čase kedy sa materialistické vedecké koncepcie a rôzne ezoterické učenia pod rúškom tolerancie uškŕňajú jedna druhej za chrbtom.

Magia Inaturalis - Psychurgia

24. února 2011 v 10:16 mágia..
Definícia psychurgie podľa O. Eliáša znie: "Psychurgia je magické umenie stýkať sa s duchovnými bytosťami s výnimkou vysokých inteligencií božského rádu". Predmetom psychurgie je teda práca s astrálnymi bytosťami najširšej škály. Jedná sa prevažne o astrálne larvy, duchov živlov, elementálov, elementárov a astrálne telá. Primitívna psychurgia sa orientuje prevažne na tvorenie lariev prevažne sexuálneho charakteru. Predstavy následne dávajú týmto larvám formu a emócie ich dynamizujú. Uplatňuje sa pri tom určitý postup, kde neodmysliteľnou súčasťou sú parfémy. Styk s larvou napríklad vo forme sukuby sa uskutočňuje priamo počas spánku formou živého sna, ktorého obsahom je predmetná sexuálna interakcia. Toto bol jednoduchý príklad tvorenia primitívnej astrálnej larvy.

História mágie

24. února 2011 v 10:09 mágia..
V súčasnosti pod mágiou rozumieme niečo úplne iné, než starí Gréci. Prv, než sa ju teda pokúsime definovať, urobme si malú historickú exkurziu, počas ktorej pochopíme, ako mágia vznikla a ako sa vyvíjali predstavy ľudí o nej. Kdesi v hlbokom praveku, keď jediný styk so skrytými svetmi a ich obyvateľmi sprostredkúvali šamani, sa začali vyvíjať prvé primitívne filozofické systémy. Podľa modernej antropológie to bolo najprv uctievanie many, energie nachádzajúcej sa v bytostiach (najmä silných jedincoch) i neživých predmetoch.

Čo je to mágia

24. února 2011 v 10:06 mágia..
Ako som tak blúdila po internete a čítala v knihách, zistila som, že existuje veľa definícii slova mágia. Napríklad že to znamená moc a veľkosť, alebo pochádza zo slova "magos" čo znamená kňaz tak isto ako slovo "magoi" , ktoré je z perzštiny alebo z gréckych slov "megus" či "megein". V každom prípade nie je až tak dôležité že z ktorého z týchto všetkých slov pochádza, ale že existuje.

Pohrebné podporné združenie na Slovensku

24. února 2011 v 9:49 iba tak, ak už nie je o čom..
Združenie vzniklo na zasadnutí 11.marca 1928 za prítomnosti 60 občanov obce Betliar, ktorí sa rozhodli založiť si bez rozdielu vyznania a národnosti spolok. Na tomto významnom zasadaní schválili program združenia, stanovy a zvolili výbor. Cieľ a program združenia bol zakotvený v prvých stanovách: "Vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého".

Archeológia v Slovenskej republike

24. února 2011 v 9:39 iba tak, ak už nie je o čom..
Pred charakteristikou štruktúry a organizácie archeológie v Slovenskej republike sú potrebné nasledujúce úvodné poznámky: