Pohrebné podporné združenie na Slovensku

24. února 2011 v 9:49 |  iba tak, ak už nie je o čom..
Združenie vzniklo na zasadnutí 11.marca 1928 za prítomnosti 60 občanov obce Betliar, ktorí sa rozhodli založiť si bez rozdielu vyznania a národnosti spolok. Na tomto významnom zasadaní schválili program združenia, stanovy a zvolili výbor. Cieľ a program združenia bol zakotvený v prvých stanovách: "Vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého".

Stanovy boli Ministerstvom vnútra v Prahe schválené až 4.decembra 1929. Finančné prostriedky na činnosť získavali z členských príspevkov, ale aj z ochotníckej divadelnej činnosti.
Ďalšie odbočky združenia vznikali ešte pred schválením stanov v najbližšom okolí a to vo Veľkej a Malej Polome, Nižnej Slanej, Vlachove, Pači, Ochtinej a Rožňavskom Bystrom. Ústredie sa od prvej odbočky osamostatnilo v roku 1930 a začalo vykonávať svoju ústrednú úlohu so všetkými právami a povinnosťami. Prvé riadne Valné zhromaždenie sa za účasti volených delegátov zišlo 22. februára 1931, zvolili svojich prvých funkcionárov: predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a zapisovateľa, dozorný výbor a zmierčiu komisiu.
Pohrebná podpora bola v roku 1928 stanovená vo výške 500,- Kč, na druhej schôdzi bola zvýšená na 1 000,- Kč a v roku 1929 až na 1 500,- Kč.
Pri 10. výročí založenia boli aj zvlášť ťažké obdobia. Na základe viedenského verdiktu bola v roku 1938 odstúpená južná časť Slovenska Maďarsku, kde boli aj odbočky združenia. Funkcionári z odbočky v Rožňave založili vlastné ústredie, čím sa toto združenie udržalo aj na maďarskej časti. V roku 1945 došlo k opätovnému zlúčeniu s Ústredím v Betliari.
Zmeny politických a ekonomických podmienok po roku 1945 zasiahli aj do života združenia. Nastal boj o udržanie spolku. Po viacerých rokovaniach v Prahe i Bratislave bolo združenie zaradené medzi spolky, ktoré neboli zrušené. Bola však obmedzená jeho činnosť, bol stanovený limit počtu odbočiek na 200, čím bolo obmedzené zakladanie nových odbočiek. Bola taktiež obmedzovaná propagácia združenia, preto mnohí o tejto humánnej ustanovizni nevedia.
V súčasnosti je v združení 56 000 členov organizovaných v 208 odbočkách, čo dokumentuje, že opätovne dochádza k zakladaniu nových odbočiek.
Povolenie pre činnosť bola združeniu schválená aj pre súčasné pôsobenie dňa 4.11.1991 s odôvodnením, že PPZ so sídlom v Betliari je najstarším dobrovoľným združením pôsobiacim na princípe poistenia.
Podmienky vstupu za člena združenia
Členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky vo veku od 18 - 50 rokov. Podmienkou pre vstup je zaplatenie jednorázového zápisného, ktoré je odstupňované podľa veku vstupujúceho (0,50 € od 18 - 25 rokov, 1,00 € od 25 - 30 rokov, 2,00 € od 30 - 35 rokov, 4,00 € od 35 - 40 rokov, 6,00 € od 40 - 45 rokov, 8,30 € od 45 - 50 rokov). Ďalej každoročne je člen povinný zaplatiť členský príspevok, ktorý stanovuje Ústredie PPZ. Od roku 1999 je členský príspevok 200,- Sk.
Na čo majú členovia PPZ podľa stanov nárok?
Cieľom združenia je poistiť každého svojho člena pre prípad úmrtia. Po predložení úmrtného listu dostanú pozostalí finančnú podporu na úhradu pohrebných nákladov - v súčasnosti 6 500,- Sk, ak bol zomrelý členom združenia viac ako 5 rokov, od 1 do 5 rokov členstva 3 000,- Sk. V prípade úmrtia na smrteľný úraz podmienka najmenej 1 roka členstva nemusí byť dodržaná.
Výška poskytovanej pohrebnej podpory sa prispôsobuje finančným potrebám, čiže aj v súčasnosti ekonómovia tejto ustanovizne pripravujú úpravu výšky podpory, aby táto čo najviac zmiernila rastúce náklady na pohreb.
Organizačná štruktúra združenia
Správnymi orgánmi združenia sú Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán a Ústredný výbor. Operatívnym orgánom je Predsedníctvo, ktoré sa schádza raz mesačne. Kontrolným orgánom je Dozorný výbor, ktorý raz štvrťročne preveruje celú činnosť združenia. Činnosť združenia je riadená stanovami, a organizačným poriadkom, ktoré sú aktualizované a schvaľované Valným zhromaždení. Základom činnosti sú miestne odbočky, ktoré združujú členov združenia vo svojom obvode. Najvyšším orgánom miestnej odbočky je členská schôdza. Metodickú a administratívnu činnosť vykonáva Ústredie v Betliari s dvoma platenými zamestnancami v úzkej súčinnosti s Predsedníctvom. Predseda je p. Jozef Dulík, tajomníčka p. Zdenka Grendová.
Reálne vyhliadky ďalšieho působenia PPZ
Združenie nesleduje žiadne komerčné ciele, jeho poslaním je byť humánnou ustanovizňou, ktorá prerozdeľuje prijaté členské príspevky členov. Svoju činnosť vykonáva pomocou obetavých funkcionárov a nadšencov pre tieto humánne ciele. Najviac sa zatiaľ podarilo presadiť v týchto troch lokalitách: Gemer, Spiš a Hron, kde je najviac odbočiek ako aj najväčšie odbočky. V súčasnosti sú najväčšie odbočky: Spišská Nová Ves (2402 členov), Levoča (2224 členov), Čierny Balog (1964 členov), Rožňava (1281 členov), Krompachy (1179 členov), Brezno (1435 členov), Kežmarok (1119 členov), Dobšiná (1030 členov), Poprad (1022 členov), Turňa nad Bodvou (1003 členov).
Viac by sme sa chceli uplatniť v Západoslovenskom kraji, ale aj Bratislave, kde je len 172 členov.
Do združenia sa možno prihlásiť v každej odbočke po vyplnení prihlášky. Podrobnejšie informácie poskytnú pracovníčky Ústredia na tel. čísle 058 / 79 83 119.
Podľa nového zákona SNP je spolok začlenený medzi poisťovacie organizácie, ktorých perspektíva a budúcnosť je v rukách jej činiteľov, čiže nie sú kladené pre ich činnosť obmedzenia, ktoré sú známe z minulosti.
Sme presvedčení, že krásne poslanie spolku občania našej republiky docenia a že naša budúcnosť je perspektívna.
Stručná história PPZ na Slovensku - Ústredia v Betliari
Obec Betliar má oproti ostatným obciam naviac dve zvláštnosti. Prvou nesporne veľmi atraktívnou je unikátny kaštieľ. Tá druhá, ktorá nie je tak zaujímavá, ale určite pre občanov potrebná je Ústredie pohrebného podporného združenia.
Dovoľte aby som Vás stručne oboznámila s jeho históriou a činnosťou. PPZ vzniklo v zložitých spoločenských pomeroch 11.marca 1928, keď sa 60 Betliarčanov rozhodlo založiť podporný spolok na zabezpečenie slušného pochovávania mŕtvych. Mimoriadne aktívnym funkcionárom a zároveň zakladateľom tohto združenia bol Július Koššuth, ktorý sa stal tajomníkom. Prvým predsedom združenia sa stal Ján Macko - správca obecnej ľudovej školy.
Zo zakladajúcich členov už nikto nežije. Poslednou žijúcou bola Zuzana Strojná, ktorá zomrela 11. apríla 1998 vo veku 93 rokov.
Cieľom a programom združenia zakotvenom v prvých stanovách bolo vzájomné podporovanie sa členov v prípade úmrtia a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého. Toto poslanie združenia sa zachovalo dodnes a verím, že ním zostane i v budúcnosti. Založenie združenia bolo vzácnym pokrokovým skutkom. Veď šlo o organizáciu, ktorá mala zabezpečovať svoj cieľ a program v úzkej zomknutosti členov, vo vzájomnej pomoci bez ohľadu na národné a náboženské presvedčenie, sociálne a triedne rozdiely.
Prvé prijaté členské príspevky nestačili pokryť vzniknuté náklady, preto funkcionári združenia vylepšovali hospodárenie aj z iných zdrojov najmä hrávali divadlá a zisk z nich venovali na ciele Združenia. Okrem zabezpečovania vzniknutých úloh, funkcionári odbočky Združenia neúnavne pokračovali v získavaní ďalších členov, a to aj v susedných obciach. Založené boli odbočky v Malej a Veľkej Polome /teraz Gemerská Poloma/, v Nižnej Slanej, vo Vlachove, v Pači, v Ochtinej a Rožňavskom Bystrom. Zaslúžil sa o to najmä tajomník Július Koššuth.
16. februára 1930 na zasadnutí odbočky vzniklo Ústredie, ktoré sa osamostatnilo a začalo sa starať o rast všetkých odbočiek. Prvá úradovňa Združenia bola v osobitnej časti zámočníckej dielne Júliusa Kossutha. Zasadnutia sa konali v triede ľudovej školy.
Za prvých 10 rokov činnosti Združenia bolo založených 144 odbočiek a členská základňa sa rozrástla na 12 000 členov. Hranice Gemera prekročilo Združenie už v r. 1931. Zapustilo korene najskôr na Spiši, Horehroní a v Honte. V týchto oblastiach sú dodnes najväčšie a najaktívnejšie odbočky. Najväčšou odbočkou s počtom členov 2 406 je odbočka v Spišskej Novej Vsi. Odbočka č.1 Betliar má v súčasnosti 694 členov, čo potvrdzuje takmer 100% organizovanosť dospelých Betliarčanov v PPZ.
V živote Združenia boli aj ťažké obdobia. Na základe Viedenskej arbitráže bola južná časť Slovenska v r. 1938 odstúpená Maďarsku aj s našimi odbočkami. Vďaka funkcionárom odbočky v Rožňave vytvorilo sa Ústredie pre tieto odbočky v Rožňave, ktoré sa v roku 1945 znovu vrátili do Betliara. Združenie úspešne prežilo aj snahy o likvidáciu PPZ. Usilovala sa o to predovšetkým Štátna poisťovňa, ktorá v nás videla konkurenciu.
PPZ bolo jediným spolkom ktorý sa udržal počas socializmu a to hlavne z dôvodu, že jeho členovia boli najmä robotníci a sociálne slabšie založení občania.
Podľa nových zákonov sme považovaní za poisťovací spolok s nepodnikateľskou činnosťou.
V súčasnosti má Združenie v 208 odbočkách takmer 57 tisíc členov.
Snahou funkcionárov je neustále zvyšovať počet odbočiek a v doterajších odbočkách počet členov. Zároveň cieľom združenia je fungovať aj po finančnej stránke, čo sa doteraz úspešne darí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama