Duben 2011

Mobilita a imobilita

21. dubna 2011 v 10:07 Zaujímavosti
Charakteristika, posudzovanie, riziká nedostatočnej mobility. Syndróm imobility. Imobilita vo vzťahu k chorobe a ošetrovateľská starostlivosť pri nej. Uchovanie bezpečného prostredia, posúdenie rizík, prevencia.

Jedným z prirodzených prejavov života je schopnosť pohybovať sa voľne, rytmicky a účelne s cieľom uspokojiť základné potreby. Pohyblivosť je predpokladom sebestačnosti a nezávislosti. Ľudia často posudzujú svoje zdravie podľa schopnosti pohybovať sa, ktorá ovplyvňuje ich duševný a sociálny stav.

Mozgová porážka

20. dubna 2011 v 12:27 Zaujímavosti
Náhle cievne mozové príhody - NCMP (synonymá mozgová porážka, mozgový infarkt, apoplexia) predstavujú závažný zdravotnícky, spoločenský a ekonomický problém súčasnej spoločnosti, pretože po nádorových ochoreniach a infarkte myokardu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a prvou príčinou invalidity pacientov vo vyspelých krajinách sveta.

Drogy na cestách

20. dubna 2011 v 10:14 (ne)závislosti..

Tento prehľad predstavuje správu o vzťahu medzi užívaním drog, zníženou schopnosťou viesť motorové vozidlo a dopravnými nehodami. Zaoberá sa metodickými otázkami, predstavuje výsledky prieskumov prevalencie drog medzi vodičmi a poskytuje prehľad zistení významných medzinárodných epidemiologických prieskumov uverejnených od roku 1999. V správe sú zhrnuté dôkazy z experimentálnych štúdií a štúdií, ktoré boli realizované v teréne o vzťahu medzi užívaním drog, zníženou schopnosťou viesť motorové vozidlo a dopravnými nehodami.


Deviantné správanie, deviácie

15. dubna 2011 v 9:50 Psycho a iné neplechy
V procese socializácie sa spoločnosť usiluje vštepiť svojim členom hodnoty, normy, vzory, ktoré by mali usmerňovať ich správanie v súkromí i na verejnosti tak, ako to od nich spoločnosť očakáva. Ak proces socializácie prebieha u ľudí dobre, tak ich správanie je také ako očakáva spoločnosť. Ale, v každej spoločnosti sa nájdu ľudia, ktorí sa nesprávajú v súlade so spoločenskými či skupinovými očakávaniami.

Deviácia: je také správanie jednotlivcov, ktoré spoločnosť alebo sociálna skupina pokladá za porušenie spoločenských či skupinových noriem. Ich správanie vyvoláva u ľudí negatívne reakcie, ktorých výsledkom je snaha o izoláciu, liečenie, prevýchovu, nápravu, alebo potrestanie.