Mozgová porážka

20. dubna 2011 v 12:27 |  Zaujímavosti
Náhle cievne mozové príhody - NCMP (synonymá mozgová porážka, mozgový infarkt, apoplexia) predstavujú závažný zdravotnícky, spoločenský a ekonomický problém súčasnej spoločnosti, pretože po nádorových ochoreniach a infarkte myokardu sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia a prvou príčinou invalidity pacientov vo vyspelých krajinách sveta.

Z hľadiska príčiny vzniku môžeme NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) rozdeliť na nasledovné skupiny:
· NCMP ischemické podmienené znížením prietoku krvi mozgovým tkanivom
· NCMP hemoragické - vznikajú zakrvácaním do mozgového tkaniva
· Subarachnoidálne krvácanie
· Trombózy venóznych splavov

Výskyt


Z hľadiska frekvencie výskytu sa NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) ischemické vyskytujú častejšie ako NCMP hemoragické. Riziko vzniku NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) stúpa s vekom. Z hľadiska pohlavia sú muži nižších vekových skupín postihnutý častejšie, avšak vo vyšších vekových kategóriách tento rozdiel mizne, ba dokonca vo vyšších vekových kategóriach bývajú ženy postihnuté častejšie.
Taktiež boli pozorované rozdiely frekvencie výskytu medzi jednotlivými rasami, pričom najčastejšie je postihnutá afroamerická populácia

Vznik NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) je obyčajne náhly a prejavuje sa výpadkom jednej alebo viacerých mozgových funkcií:
1. svalová slabosť - oslabnutie končatiny, alebo celej polovice tela, pokles ústneho kútika
2. porucha citlivosti
3. porucha reči - porucha artikulácie, nezrozumiteľná reč až neschopnosť rozprávať, neschopnosť porozumieť reči
4. závrat často spojený s pocitom na zvracanie a zvracaním
5. bezvedomie
U časti pacientov retrospektívne zisťujeme, že prechodný výpadok niektorej mozgovej funkcie mali už v minulosti. Pacienti často uvedené príznaky ignorujú práve pre ich prechodný charakter, pričom takéto podcenenie/nedocenenie situácie môže viesť k závažným trvalým následkom.

Diagnostika
K diagnostike NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) ischemickej sú potrebné nasledovné vyšetrenia a pomocné vyšetrovacie metódy:
1. Počítačová tomografia - CT mozgu alebo magnetická rezonancia - MR mozgu
2. interné vyšetrenie event. kardiologické vyšetrenie
3. krvný obraz
4. základné biochemické vyšetrenie krvného séra
5. parametre zrážania krvi
6. EKG
7. RTG hrudníka
8. vyšetrenie očného pozadia
9. ultrazvukové vyšetrenie mozgových tepien
10. vo vybraných prípadoch ultrazvukové vyšetrenie srdca
11. vo vybraných prípadoch špeciálne hematologické a biochemické vyšetrenia

Mozgová porážka - Prevencia


Súbor opatrení zabraňujúcich prvotnému vzniku sa nazýva primárna prevencia. Riziko vzniku NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) ischemickej je možné znížiť predovšetkým ovplyvnením rizikových faktorov. Medzi najdôležitejšie patria: nedostatočne liečená alebo neliečená arteriálna hypertenzia, diabetes mellitus, fibrilácia predsiení srdca, fajčenie, zlá životospráva, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu a nadmerný stres.Vo všeobecnosti sa špecifické používanie liekov neodporúča až na časť pacientov s fibriláciou predsiení srdca, kde Váš lekár môže odporučiť antikoagulačnú liečbu najčastejšie v tabletkovej forme. Je až zarážajúce, ako málo pozornosti je venované primárnej prevencii u tak závažného ochorenia. Ohľadom úpravy Vašej životosprávy sa poraďte so svojim lekárom.

Mozgová porážka - Liečba


Spôsob liečby závisí od príčiny, ktorá mozgový infarkt vyvolala. O spôsobe liečby NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) musí vždy rozhodovať špecialista - neurológ.
V súčasnosti je v zásade možné liečbu rozdeliť na dve etapy:
1. Liečba akútnej fázy NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia)
2. Liečba v neskoršom období po vzniku NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia)

Liečba akútnej fázy NCMP


Z klinických skúseností vyplýva zrejmá všeobecná neiformovanosť laickej verejnosti ohľadom možností liečby NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia). Je potrebné si uvedomiť, že časť pacientov s NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) ischemickou je v súčasnosti možné účinne liečiť. To znamená, že je možné v rozličnej miere ovplyvniť priebeh a nepriaznivý dôsledok NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia).
Základným predopokladom liečby je úprava faktorov ktoré mozgový infarkt vyvolali, prípadne ktoré môžu priebeh ochorenia zhoršiť. Sem je možné zaradiť množstvo liečebných postupov, ktoré spadajú do kompetencie najmä neurológa, internistu, prípadne kardiológa.
Účinne liečiť je možné najmä tých pacientov, u ktorých bol vznik NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia) podmienený trombózou niektorej mozgovej tepny. Vzniknutá krvná zrazenina sa môže "rozpustiť" s použitím rekombinantného tkanivového aktivátora plazminogénu (rt-PA, alteplase), ktorý sa podáva vnútrožilovo. Použitie tohto lieku je obmedzené množstvom faktorov, ktoré musí určiť ošetrujúci lekár - neurológ. Jeden z najvýznamnejších faktorov je doba, ktorá uplynula od vzniku NCMP - tzv. terapeutické okno. Uvedený prípravok je možné použiť maximálne do troch hodín od vzniku NCMP. Tento krátky časový interval je často premárnený samotnými pacientmi, ktorí vyčkávajú a lekársku starostlivosť vyhľadajú až vtedy keď sa sami presvedčia, že priebeh ochorenia má pretrvávajúci charakter.

Liečba v neskoršom období po vzniku NCMP ischemickej


Liečba v neskoršom období pozostáva jednak s pokračovania liečebných postupov začatých už v skorej fáze a jednak so sekundárnej preventívnej liečby.
Sekundárna prevencia je súbor opatrení, ktorými sa snažíme minimalizovať riziko opakovania sa NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia). Sem patrí ovplyvnenie resp. odstránenie prítomných rizikových faktorov: faječenie, stres, liečba krvného tlaku, diabetes mellitus, úprava životosprávy a podobne. Vzhľadom na ich veľké množstvo je potrebné sa poradiť so svojim lekárom.
V rámci sekundárnej prevencie je tiež potrebné podávanie liekov.
· Antiagreganciá (kyselina acetylsalicylová, kombinácia kyseliny acetylsalicylovej s dipyridamolom, clopidogrel, alebo ticlopidin). O výbere vhodného antiagregans rozhoduje neudológ.
· Hypolipidemiká (statíny) sú lieky, ktoré znižujú hladinu tukov v krvi. Táto liečba je odporúčaná aj v prípade, keď má pacient normálne hodnoty krvných lipidov.
· Antikoagulnaciá (heparín, nízkomolekulárne heparíny, warfarín) slúžia na zníženie krvnej zrážanlivosti. Táto liečba sa najčastejšie používa v prípade kardioembolickej NCMP (náhla cievna mozgová príhoda, porážka, infarkt, apoplxia). Pacienti sú zvyčajne najskôr liečený injekčnou formou, neskôr prejdú na liečbu tabletkami. V prípade užívania týchto prípravkov je potrebná úzka spolupráca s kardiológom. Pacienti musia dodržiavať niektoré zásady, medzi ktoré patrí pravidelné užívanie predpísaného lieku a pravidelné kontroly faktorov zrážania krvi. Pacienti, ktorí užívajú takéto prípravky majú vyššie riziko krvácania.
· Z ďalších liekov, ktoré doplňujú spektrum liečby mozgového infarktu sú nootropiká, prípravky obsahujúce ginkgo biloba, antidepresíva a ďalšie psychofarmaká.
· Pacientom, u ktorých bolo zistené závažné zúženie niektorej mozgovej tepny môže byť navrhnutý invazívny zákrok. Medzi invazívne zákroky sa zaraďuje karotická endarterektómia, ktorú realizuje cievny chirurg a je založená na narezaní krčnej tepny a mechanickom odstránení aterosklerotické plátu alebo trombu. Zákrok je možné realizovať v celkovej alebo lokálnej anestéze. Druhou možnosťou je rádioinvazívny zákrok, ktorý realizuje rádiológ a princíp zákroku je založený na zavedení špeciálneho katétra do miesta zúženia tepny, roztiahnutí zúženia špeciálnym balónikom a v prípade potreby naložení tzv. stentu. Stent je špeciálne zariadenie, ktoré umožňuje udržať priemer tepny dostatočne široký. Zákrok sa realizuje pri plnom vedomí pacienta, miesto vpichu sa znecitlivie lokálnym anestetikom. Pri takomto zákroku nie je potrebné narezanie steny artérie. Určenie typu zákroku by malo byť rozhodnuté na základe dohovoru neurológa, cievneho chirurga a invazívneho rádiológa.

Dlhodobá staroslivosť o pacientov


Napriek novým liečebným metódam a postupom má NCMP hypoxemická nepriaznivé dôsledky pre veľkú časť pacientov. Nie je ťažké prestaviť si aké spoločenské, zdravotné aj ekonomické dôsledky môže mať pretrvávajúce ochrnutie končatín alebo porucha reči. Ťažko postihnutí pacienti vyžadajú dlhodobú rehabilitačnú, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť. Táto môže byť realizovaná cestou zariadení dlhodobo chorých alebo geriatrických oddelení, ale aj cestou domáceho ošetrenia. Z psychologického a motivačného hľadiska je samozrejme najvhodnejšia domáca starostlivosť.

Mozgová porážka - Prvá pomoc


Lekárovi poskytnite nasledujúce informácie:
· Čas vzniku prvých príznakov. Pokiaľ ťažkosti vznikli počas spánku, informujte, kedy bol pacient naposledy bez príznakov.
· Ochorenia na ktoré sa pacient lieči, resp. sa liečil posledné 3 mesiace. Nezabudnite poskytnúť informáciu o nádorových ochoreniach, vredovej chorobe tráviacej sústavy, prípadne poruchách zrážania krvi. Informácie o operáciach za posledné 3 mesiace.
· Prítomnosť alergie na lieky a potraviny.
· Aktuálne užívane lieky a ich dávkovanie.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama