Květen 2011

Cukrovka

20. května 2011 v 13:09 Psycho a iné neplechy
Deň 14. november je vyhlásený za svetový deň diabetu. Čo to teda diabetes mellitus je?
Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické, doposiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktorého výskyt celosvetovo ale aj v Slovenskej republike neustále narastá. Dnes hovoríme o cukrovke ako o epidémii tretieho tisícročia. V súčasnosti sa počet diabetikov vo svete odhaduje na 140 miliónov a podľa prognostických štúdií sa ich počet o 25 rokov zvýši na 300 miliónov.

Základné mechanizmy pri závislosti od alkoholu

11. května 2011 v 9:34 Psycho a iné neplechy
Závislosť od alkoholu patrí do skupiny chorôb, ktoré súhrnne nazývame TOXIKOMÁNIA (toxiko = jed, mánia = chorobná túžba) alebo DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ.

Človek sa väčšinou nerodí závislým od dajakej drogy (výnimkou sú novorodenci, kedy matka v tehotenstve zneužíva drogy) ale sa ním postupne stáva opakovaným užívaním drogy. Tak ako je u každého z nás jedinečný metabolický systém, presne tak je aj jedinečný vývoj závislosti každého jednotlivca. Je to aj napriek tomu, že vývoj závislosti podlieha určitým zákonitostiam.

Demencia

11. května 2011 v 8:38 Psycho a iné neplechy
Termín "demencia" zaviedol okolo r. 1800 francúzsky psychiater Philip Pinel a patrí medzi najčastejšie ochorenia starých ľudí.

Výskyt:
5% osôb nad 65 rokov
20% osôb nad 80 rokov

Demencia je získané chorobné oslabenie rozumových schopností. Je to progresívna (postupujuca, šíriacia sa) dysfunkcia mozgu, ktorá má za následok obmedzenie každodenných aktivít a vo väčšine prípadov si po dlhšom čase vyžaduje starostlivosť.

Historické poznatky o schizofrénii

7. května 2011 v 13:28 Psycho a iné neplechy
Duševne chorí ľudia neboli vždy chápaní tak ako dnes. V stredoveku (no i začiatkom novoveku) neboli ich prejavy chápané ako choroby, ale ako poblúznenie, či posadnutie. Preto ich doktori ani neliečili metódami, ktoré poznáme dnes, ale namiesto toho používali omnoho radikálnejšie, ba dokonca kruté spôsoby, aby psychotikov zbavili ich abnormálností.

V 18. storočí bol vynájdený akýsi rotačný stroj, na ktorý chorého položili, aby sa tok jeho myslenia, priveľmi viazaný na bludy, dal znovu do pohybu a našiel svoj priebeh. V 19. storočí bol tento vynález zdokonalený a transformovaný do podoby telesného trestu: pri každom bludnom prejave rotovali chorého tak dlho, kým neuznal svoju chybu, alebo neomdlel.

Neverná..

7. května 2011 v 13:06 môj súkromný zápisník..
Téma týždňa nevera.
Nevera = zrada. Neverná jedine smrti...
Zradím ju ešte mnoho - mnoho - mnoho krát za tohto života a nespočetne veľa krát po...