Reč

29. září 2011 v 22:06 |  Psychické procesy, javy a vlastnosti

Reč je nástrojom myslenia a formou dorozumievania (inou formou sú napríklad svetelné signály).

Jazyk je prostriedkom dorozumievania, materiálom, nástrojom reči.

Reč je sústava znakov, ktoré majú primárnu funkciu niečo oznámiť. Spoločnú - rovnakú reč majú príslušníci istej spoločnosti, preto rozumejú významu znakov, ktoré obsahuje.


Základným komunikačným prvkom reči je slovo, plní tri symbolické funkcie:
1. je symbolom istých predmetov a javovo, ktoré zastupuje
2. je prívlastkom predmetov a javov
3. je samo predmetom - súčasťou skutočného sveta

Slovo symbolizuje to, na čom sa príslušníci istej jazykovej skupiny dohodli, že bude zastupovať. Spojenie slova a predmetu je spoločensky nevyhnutné.

Komunikácia rečou umožňuje človeku preberať obsah informácií. To umožňuje veľký rast informácií. Sociálny význam reči popri komunikačnej funkcii tkvie v tom, že je hlavným a rozhodujúcim činiteľom socializácie človeka. Bez ľudskej spoločnosti a reči nemôže vzniknúť ľudská psychika. Reč sa realizuje na základe zložitého artikulačno-motorického aparátu /rečové orgány + centrálna nervová sústava/.

Druhy reči:
a) vnútorná reč je reč pre "seba", ktorou myslíme. Človek ňou formuje svoje myšlienky. Navonok ju nevyjadrujeme hlasom ani písmom, aj keď pohyby orgánov možno jemnými prístrojmi registrovať. Vnútorná reč je stručná a skrátená. Môžu vzniknúť problémy ak chceme preniesť myšlienky z vnútornej reči do vonkajšej. Stáva sa to preto, že človek často nemá myšlienky ujasnené ani vo vnútornej reči.
b) vonkajšia reč je tá, ktorou človek vyjadruje svoje myšlienky navonok, a to či už v podobe zvukovej - hovorenej, alebo v písomnej podobe - písaná reč. Hovorená reč má svoje sprievodné prejavy /gestikulácia, intonácia .../, ktoré ju doplňujú a tým pomáhajú hovoriacemu presnejšie vyjadriť to, čo prežíva. Písanej reči tieto prejavy chýbajú, preto si vyžaduje presnejšiu štylizáciu myšlienok, aby ich čitateľ nepochopil skreslene.

Vzťah reči k poznávacím procesom.

Reč je sprievodným javom všetkých poznávacích procesov. Najužšie súvisí s myslením, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje a ktorého výsledky sa vyjadrujú v reči. Od úrovne osvojenia si reči /pojmov/ závisí úroveň myslenia a naopak. Rečou vyjadrujeme svoje myšlienky. Tým, že ich rečovo formulujeme, myšlienky súčasne utvárame. Hľadaním rečovej formy pre myšlienky sa vytvára aj samo myslenie.

Proces dorozumievania - prebieha medzi odosielateľom (zdrojom informácii), ktorý správu vyšle do cieľa, t.j. k počúvajúcemu alebo prijímateľovi informácie, ktorý správu prijme.

Individuálne odlišnosti v reči:
1. dynamika reči /rýchlosť/
2. tematicko-obsahová stránka reči
3. výslovnosť a formálna stránka /výška, sila, zafarbenie/
4. gramatická stavba a slovník /dĺžka viet, výrazová bohatosť/

Poruchy reči

poruchami reči sa zaoberajú:
• psycholingvistika
• foniatria
• logopédia
• psychológia

pre vývin reči je dôležitý stimulujúci
• vplyv prostredia
• emocionálny kontakt

Dyslália - nesprávna výslovnosť niektorých hlások /G-gamatizmus, K-kapacizmus, L-lamdacizmus/
Rhinolália - podmienená organickým patologickým nálezom, napr.: rozštepom podnebia.
Afázia - strata reči v dôsledku poškodenia mozgu (motorická - neporušená schopnosť porozumenia reči, ak je porušená artikulačná zložka reči a senzomotorická - narušené rozlišovanie medzi zvukmi reči)
Dyslexia - porucha čítania - zámena alebo vynechanie hlások, slabík, slov.
Dysgrafia - porucha písania - zamieňajú písmena p, d, b a nevie ich napodobniť.
Dyskalkúlia - porucha počítania.

Rečové neurózy:
1) brblavosť
- rýchla a málo zrozumiteľná reč
- prehltávanie hlások, slabík, nedokončovanie viet
2) zajakavosť /balbuties/
- zadrhávanie v reči, viacnásobné opakovanie začiatočných slabík. Objavuje sa medzi 3-5 r.
3) mutizmus
- úplná nemota, sluch nie je poškodený
- defektívnym. - vzniká na psychickom podklade dieťa nerozpráva za určitých okolností

Hlasové odchýlky:
afónia - artikulácia je správna, ale hlas slabý, alebo chýba
dysfónia - zachrípnuté zafarbenie hlasu

Retardácia reči - vývin sa trvalo oneskoruje za vývinovou normou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama