Vnímanie

29. září 2011 v 23:22 |  Psychické procesy, javy a vlastnosti
Vnímanie je jednoduchý psychický poznávací proces, ktorý prijíma a spracováva informácie. Je to analyticko-syntetická činnosť. Zabezpečuje bezprostredný kontakt človeka s prostredím. Je jedným zo základných psychických regulátorov.

Vnímanie je vlastné každému človeku a je podmienené:
- vrodenou vybavenosťou orgánov - fyzický stav organizmu
- individuálnym spôsobom prežívania - podmienený motiváciou, záujmami, postojmi človeka
- minulou skúsenosťou - doterajšími poznatkami a súčasnými vedomosťami človeka.

Vnímanie sa deje na pozadí minulej skúsenosti. Čím sú skúsenosti a vedomosti človeka väčšie, tým je jeho vnímanie bohatšie, obsažnejšie a živšie a naopak.


Proces vnímania sa uskutočňuje v dvoch fázach:
1) zmyslové vnímanie (pociťovanie) - v ňom je podnetová situácia zaznamenaná zmyslovými orgánmi
2) kognitívne vnímanie - etapa spracovania vnímaného podnetu

Výsledkom procesu vnímania je vnem. Vnem je zložitý obraz skutočnosti, ktorý vzniká postupnou analýzou a syntézou vlastností objektu. Hoci vnem je výsledkom súčinnosti viacerých analyzátorov (vnem jablka vzniká súčinnosťou zrakového, čuchového a chuťového analyzátora), môže vzniknúť aj v oblasti jediného analyzátora a to spojením viacerých vlastností (vnem stôl vznikne syntézou odrazu jeho tvaru, veľkosti, výšky a pod.)

Vnemy sú súborom pocitov, ktoré sú bezprostredným odrazom predmetov a javov ako celkov vo vedomí človeka. Vnem vzniká priamym pôsobením predmetov na zmyslové orgány. Vždy vnímame naraz niekoľko pocitov - keď kráčame dolu kopcom po lúke, uvedomujeme si zároveň okolité farby, zvuky, vône, vlastnú polohu, pohyb, hĺbku, diaľku, ... Vnem je teda odrazom celku, vzniká súčinnosťou viacerých analyzátorov = spojením viacerých pocitov.

Vnímanie sa uskutočňuje na základe analyticko-syntetickej činnosti analyzátorov. Každý receptor si z vnímaného predmetu ako javu vyberie tie, na odraz ktorých je uspôsobený (napr. pri rozkvitnutej lipe: zrakový receptor odráža farbu, tvar, výšku; čuchový vôňu kvetov; zvukový šum lístia a pod.)


Receptory akoby rozkladali vnímaný predmet na jednotlivé zložky. Recepčná analýza sa spresňuje mozgovou (kôrovou) analýzou, ktorá umožňuje pomocou získaných vedomostí odlíšiť jemné detaily vo vnímanom predmete.

Zložky vnímaného predmetu rozložené recepčnou a kôrovou analýzou, sa spájajú do celku, do vnemu kôrovou syntézou. Bez kôrovej syntézy by vznikli iba pocity, nie vnem.

Niekedy dochádza ku skresleniu vnímania reality - hovoríme o zmyslových klamoch. Prejavujú sa pri vnímaní dĺžky, hĺbky, polohy, smeru. Pri vnímaní okolitého sveta dávame niekedy prednosť určitým javom pred inými. Je to výberovosť vnímania. Výberovosť vnímania má :
- subjektívne príčiny: psychické stavy, záujmy, skúsenosti, city, naša osobná zameranosť na činnosť, ktorú robíme atď.
- objektívne príčiny: vzťahujú sa na charakter vnímaných predmetov (veľkosť predmetu, kontrast, osvetlenie atď.)

Výberovosť vnímania znamená, že z množstva podnetov, vyberáme len niektoré. Pri výberovosti vnímania sa jeho ďalší proces realizuje tak, že vnímaný objekt (tzv. figúru) odlišujeme od pozadia, v ktorom sa nachádza a sústreďuje naň vnímanie. Sústreďovanie sa na figúru pri vnímaní a odsúvaní jej okolia do pozadia sa nazýva centrácia vnímania. Umožňuje lepšie vnímať figúru. Čím vnímaný predmet lepšie kontrastuje s pozadím, tým ľahšie sa vníma. Čím väčšmi s pozadím splýva, tým ťažšie sa vníma.

Úlohou vnímania je: lokalizácia (umiestňovanie),diskriminácia (schopnosť rozlišovať).

Vnímanie rozlišujeme neúmyselné (mimovoľné) a úmyselné (zámerné). Neúmyselné je vyvolané silou podnetu - môže byť zvýraznená osvetlením, výraznými farbami, tlačou, náhlosťou objavenia sa podnetu alebo osobným záujmom človeka o podnet. Cieľom úmyselného vnímania je predmet vnímať a oboznamovať sa s ním.

Do procesu vnímania sa zapája aj minulá skúsenosť (vedomosti a poznatky o vnímanom objekte), čo sa nazýva apercepcia vnímania. Napríklad na kvete viac vidí botanik, ako obyčajný laik

Konštantnosť vnímaných objektov - ten istý predmet vnímame a poznávame vždy ako ten istý, bez ohľadu na to, v akej polohe sa nachádza, z ktorej strany ho vnímame a pod. Konštantnosti vnímania je blízka transpozícia. Je to jav, keď predmety vnímame ako tie isté, hoci sa exponujú v inej podobe, avšak zachovávajú svoju štruktúru, tzn. vzťahy medzi jednotlivými časťami ostanú nezmenené. Napr. pieseň poznáme aj vtedy, keď sa hrá v inej stupnici, alebo na rôznych nástrojoch.

Základný znak vnímania je aktivita vnímajúceho subjektu. Plánovité a cieľavedomé vnímanie sa nazýva pozorovanie.

Na vnímanie pôsobí:
a) vrodená vybavenosť organizmu - zmyslovými orgánmi (hudobný sluch), stavba tela
- celkovým temperamentom: typický spôsob správania
b) individuálny spôsob prežívania skutočnosti, ktorý je podmienený motiváciou, ale aj osobnosťou človeka
c) úroveň myslenia, poznávania, poznatky a vzdelanie, pamäť, doterajšie životné skúsenosti.

Vnemy, podobne ako pocity (vznikajú iba priamym pôsobením predmetov a javov na receptory) vznikajú súčasne s týmto pôsobením a sú názorným obrazom vonkajšieho sveta.


Najpodstatnejšie rozdiely medzi pocitom a vnemom:

pocit / vnem

- fyziologicky je dej izolovaný v jednom analyzátore / fyziologicky vzniká spoluprácou viacerých analyzátorov a receptorov

- je jednoduchý / možno ho deliť na časti;

- je najjednoduchšou formou uvedomovania si prostredia vonkajšieho i vnútorného - je zložitejší, podnety pôsobia na receptory ako celky

Rozdiel medzi pociťovaním a vnímaním je, že pociťovanie sa pokladá za vrodené, zatiaľ čo vnímanie je skôr nadobudnuté. Pociťovanie vymedzujeme ako najjednoduchší poznávací proces, vnímanie za základný poznávací proces, ktorý je ovplyvňovaný učením, motiváciou. Vnímanie pokladáme za základný psychický regulátor správania.

Druhy vnímania:
- vnímanie tvaru, veľkosti, polohy, rovnováhy, vzdialenosti, priestoru, času, pohybu, časti predmetu, bolesti, orgánové vnímanie (tráviace, vylučovacie, dýchacie, rozmnožovacie, krvný obeh), ale aj sociálne vnímanie (vnímanie osôb). Vnímaním ďalej rozlišujeme: farby (zrakom), zvuky (sluchom), chute, vône (čuchom), vlastnosti povrchu materiálov (hmatom).

vnímanie tvaru - je vnímanie formy (objekty ploché, zakrivené) a veľkosti vnímaných objektov. Vnímanie tvaru pri veľkých predmetoch prebieha prostredníctvom zraku. Čím je pohyb očí intenzívnejší a systematickejší, tým je vnímanie tvaru presnejšie. Rozhodujúcu úlohu pri vnímaní tvaru majú horné časti vnímaných predmetov. Veľkosť predmetov nám umožňuje vnímať zrak a skúsenosť. Pri vnímaní veľkosti a tvaru predmetov prístupných manipulácii sa na vnímaní tvaru zúčastňujú aj hmatové analyzátory. Pri vnímaní tvaru dochádza k vnemovým klamom a ilúziám, keď vnímané tvary vzhľadom na umiestnenie v pozadí vnímame skreslene.

vnímanie pohybu - je komplexný jav; uplatňuje sa pri ňom zrak a sluch. Vnímanie pohybu sa uplatňuje za dvoch okolností: buď je pozorovateľ v pokoji a pozoruje pohyb, alebo je v pohybe a pozoruje pohyb. Pohyb vnímame iba vtedy, keď predmet dosiahne určitú rýchlosť (nevnímame napr. pohyb hodinovej ručičky), ale súčasne neprekročí istú rýchlosť (napr. nevnímame ani výstrel z pušky). Čím je pohybujúci sa predmet vzdialenejší, tým sa nám zdá jeho pohyb pomalší (lietadlo vo veľkej výške). Tu hovoríme o uhlovej rýchlosti.vnímanie priestoru - tým rozumieme vnímanie priestorových vzťahov vnímaných objektov (či sú od nás vpravo alebo vľavo,...). Vnímanie v priestore sa uskutočňuje za súčinnosti zrakového a pohybového analyzátora. Priestorové vnímanie zahrňuje aj vnímanie veľkosti predmetov a vnímanie hĺbky (vzdialenosti).

vnímanie hĺbky - rozhodujúcu úlohu pri vnímaní hĺbky má zrak a zaostrovanie, uskutočňuje sa akomodáciou šošovky (rozširovanie, splošťovanie šošovky)- to zostruje obraz predmetu na sietnici. Vnímanie hĺbky umožňuje biokulárnosť (dvojočnosť videnia- oči vidia predmet z dvoch mierne rozličných uhlov- mozog tieto uhly skombinuje - tak vnímame hĺbku). Vnímanie hĺbky sa vyvíja postupne sa skúsenosťou.

vnímanie času - základom je vnímanie následnosti (postupných zmien), ktorá sa uskutočňuje na predmetoch a javoch alebo v nás. Značný vplyv na vnímanie času majú rytmické deje (dýchanie, pulz, procesy trávenia, atď.). Presnosť vnímania času ovplyvňujú najmä tieto faktory: rýchlosť prebiehajúcich zmien, stupeň aktivity človeka a citový vzťah k vykonávanej činnosti. Ak sa zmeny striedajú rýchlo, zdá sa nám, že čas plynie rýchlo, ak sme zaangažovaný do nejakej činnosti. No čas nám plynie pomaly, ak sa nudíme a sme v nečinnosti.

Ak sa stane, že človek má niektorý orgán nevyvinutý, alebo poškodený, môže sa stať, že vnímanie sa môže vyvážiť ostatnými zmyslami a druhmi vnímania.

Zmeny sú súčasťou celého nášho psychického života, osobnosti a podmienok, v ktorých človek žije. To znamená, že vnem nie je len výsledkom správnej činnosti niekoľkých analyzátorov, ale že je výsledkom osobnosti človeka ako celku.

Typy vnímania:
1. Analytický typ človeka: má sklon rozložiť vnímané predmety a javy na časti a zamerať sa na vnímanie. Veľmi sa snažia preniknúť do podrobností a preto majú problém vyvodiť o vnímaných predmetoch zovšeobecňujúce závery.
2. Syntetický typ človeka: má sklon odrážať vnímané predmety a javy v celku, nepripisujú význam detailom. Snažia sa pochopiť základný význam. Neprihliadanie k detailom však môže viesť k nesprávnym záverom.
3. Analyticko-syntetický typ človeka: má sklon rozčleniť vnímané predmety a javy na časti a tieto časti vnímať v rámci celku. Tento typ má najväčšie predpoklady pre správnosť vnímania.
4. Emocionálny typ človeka: má sklon nezacieľovať sa na pochopenie zmyslu vnímaných predmetov a javov, ale na prežívanie, na svoje city, ktoré u nich vyvolávajú. Je u nich nízka objektivita vnímania.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Albertine Albertine | 12. října 2011 v 20:17 | Reagovat

pisem o tom projekt do skoly a mal/a si tu asi najlepsie veci co som zatial nasla.. :) takze diki :)

2 zuzu zuzu | 17. října 2011 v 15:33 | Reagovat

[1]: tak dúfam, že projekt dopadne na výbornú :) držím palce

3 nika nika | E-mail | 22. října 2011 v 8:06 | Reagovat

Ahoj.Prosim ta,mozem sa opytat,odkial si čerpala??Veľmi pekne ďakujem :)

4 zuzu zuzu | 1. listopadu 2011 v 15:30 | Reagovat

[3]: doplnkove studium pedagogiky + rozne zdroje internetu

5 vestec vestec | Web | 12. ledna 2012 v 14:35 | Reagovat

Dobry clanek, hezky blog, podivas se na muj webik?

6 zuzu zuzu | 13. ledna 2012 v 10:33 | Reagovat

[5]: to vieš že sa nepozrem, zato že si mi zaspamoval web x krát touto vetou? pche...

7 MadelineBurton34 MadelineBurton34 | E-mail | Web | 1. března 2012 v 0:24 | Reagovat

Some time ago, I really needed to buy a house for my firm but I did not have enough money and could not order anything. Thank heaven my comrade adviced to try to get the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a> at trustworthy creditors. Thence, I acted so and was happy with my short term loan.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama