Vôľové procesy

29. září 2011 v 21:05 |  Psychické procesy, javy a vlastnosti

Vôľové procesy - sú aktivačnými činiteľmi ľudského správania. Základnou charakteristikou vôľového konania je, že sa realizuje na základe uvedomenia si cieľa činnosti (cieľavedomosť, zameranosť). Vôľové konanie je teda motivovaná, cieľavedomá činnosť, ktorá je uskutočňovaná na základe vedomého rozhodovania. Ak sa má cieľ dosiahnuť, musia sa uskutočniť iba isté presne vymedzené činnosti a zároveň vylúčiť, potlačiť iné. Dosahovanie cieľa je neraz spojené s prekonávaním prekážok.


Vôľa je psychický proces, ktorým človek riadi svoju činnosť zameranú na dosiahnutie vedome vytýčených cieľov a prekonáva prekážky.

Východiskovým bodom vôľového konania je uvedomená potreba alebo úloha, kým konečným bodom je dosiahnutie vytýčeného cieľa. Medzi nimi sa uskutočňujú viaceré činnosti, ktoré spolu s potrebou a cieľom tvoria štruktúru vôľového konania.

Analýza vôľového konania má tri fázy:
1. príprava vôľového konania (alebo vytýčenie cieľa): Prvou fázou vôľového konania je uvedomovanie si potreby činnosti na základe istých motívov a utvárania postoja k nastávajúcej činnosti či jej cieľu. Uvedomenie si príčin vlastného konania sa označuje aj termínom motivácia konania. Základom každého vôľového konania sú totiž isté motívy konania. Sú nielen podnetom k vôľovému konaniu, ale i hnacou silou počas jeho realizácie. Motívy vôľového konania môžu vychádzať z prostredia (príkazy, zadané úlohy) alebo z konajúcej osoby (záujmy, city, ideály). Uvedomenie si potreby činnosti sa spája s myšlienkou na cieľ činnosti - čo urobím.
2. rozhodovanie: Druhá fáza vôľového konania je konkretizácia cieľa a spôsobov činnosti. Ak existujú viaceré, niekedy protichodné motívy činnosti, dochádza k rozhodovaniu, teda k voľbe cieľa alebo spôsobu konania. Zvažovanie motívov (dôvodov) označujeme ako boj motívov. Ak sa stretávajú protichodné, silné motívy, dochádza ku konfliktu rozhodovania. Niekedy sa boj motívov uskutočňuje iba na úrovni rozum - rozum, niekedy na úrovni rozum - srdce, niekedy sa posúva do čisto citovej oblasti (srdce - srdce). Stáva sa, že sa človek rozhoduje rýchle, bez náležitého premyslenia cieľa. Takéto konanie nazývame impulzívnym konaním. Jeho podstatou je okamžitá nerozvážna činnosť. Skratové konanie je také, kedy je cieľ premyslený a jasný, ale cesty na jeho dosiahnutie sa volia emocionálne, bez triezveho uvažovania. Boj motívov sa končí rozhodnutím, teda voľbou, víťazstvom jedného cieľa alebo spôsobu konania.
3. uskutočňovanie rozhodnutia, dosiahnutie cieľa: poslednou a najdôležitejšou etapou vôľového konania je uskutočnenie rozhodnutia, teda dosiahnutie vytýčeného cieľa. Zahrňuje určenie spôsobu, ako dosiahnuť cieľ a vykonanie potrebných činností na jeho dosiahnutie. Pri realizácii rozhodnutia človek často naráža na rozličné prekážky. Tie môžu byť vonkajšie alebo vnútorné.

vonkajšie prekážky - sú také faktory vonkajšieho prírodného a sociálneho prostredia, ktoré sa stavajú do cesty pri dosahovaní cieľa. Majú aktívny alebo pasívny ráz. Aktívne vonkajšie prekážky môžu človeka nielen obmedzovať, ale ho aj ohrozovať.
vnútorné prekážky - sú tie, ktoré sú v samotnom konajúcom človeku a bránia mu alebo sťažujú dosiahnuť cieľ. Tiež môžu mať aktívny alebo pasívny ráz. Úspešné dosahovanie vytýčeného cieľa nezávisí iba od vôle, ale ja od všetkých vlastnosti osobnosti a tiež od okolnosti, za akých sa činnosť uskutočňuje.

Tam, kde nie je potrebné prekonávať prekážky, tam nie je ani vôľa!

Činitele vôľového konania:
- charakterové vlastnosti - morálne vlastnosti charakteru, ako vedomie zodpovednosti, povinnosti a iné. Od morálnych vlastností človeka vo významnej miere závisí, aké ciele si vytyčuje pre vôľové konanie a koľko úsilia vynakladá na ich dosahovanie.
- vlastnosti temperamentu - od nich závisí rýchlosť či pomalosť rozhodovania, rozhodnosť, či nerozhodnosť, húževnatosť pri dosahovaní vytýčeného cieľa.
- vplyv citov - city podporujú alebo oslabujú motiváciu vôľového konania, pomáhajú prekonávať prekážky alebo vedú k rezignácii voči nim, posilňujú alebo sťažujú realizáciu rozhodnutia. Na vôľové konanie negatívne vplývajú najmä afekty.
- vlastnosti psychických procesov - pozitívne pôsobí rozvážnosť, kritickosť myslenia, hĺbka a šírka uvažovania, predvídavosť, kým ich protipóly sa uplatňujú záporne. Vôľové konanie ovplyvňuje aj obrazotvornosť a sebavýchova, čiže cieľavedomá a sústavná práca.

Vzťah vôle k výkonnosti človeka
Vôľa je jedným z psychických procesov, ktorý významne charakterizuje osobnosť človeka. Od vôľových vlastností závisí, nakoľko človek dokáže využiť svoje predpoklady a schopnosti. Vôľa je nevyhnutnou podmienkou sebavýchovy, ovládania a prekonávania svojich záporných vlastností. Vôľa je nevyhnutnou podmienkou dosahovania úspechov v činnosti. Ak sa vôľové vlastnosti upevnia tak, že sa stanú typickými pre daného človeka, menia sa na jeho charakterové vlastnosti. Medzi najdôležitejšie vôľové KLADNÉ vlastnosti patria:

Cieľavedomosť sa prejavuje v tom, že človek všetko svoje konanie podriaďuje hlavnému stanovenému cieľu.
Zásadovosť sa prejavuje v tom, že sa človek drží vo svojom konaní pevných zásad, vyplývajúcich z jeho mravného presvedčenia.
Vytrvalosť sa prejavuje v tom, že človek neustupuje při dosahovaní vytýčeného cieľa ani napriek mnohým neúspechom a prekážkam. Mimoriadna vytrvalosť sa nazýva húževnatosť.
Rozhodnosť sa prejavuje v tom, že sa človek po rozumnej úvahe, rázne, bez váhania, rýchlo a odhodlane rozhodne a svoje rozhodnutie premení na konanie, čin.
Sebaovládanie sa prejavuje v zadržaní neželaných prejavov v konaní, ktoré by sťažili alebo prekazili dosiahnutie vytýčených cieľov. Prejavuje sa aj ako schopnosť prinútiť sa splniť prijaté rozhodnutie a odstrániť všetko, čo by z našej stránky mohlo brániť dosiahnutiu cieľa.
Samostatnosť sa prejavuje v tom, že človek si samostatne určuje ciele a nachádza spôsoby, ako ich dosiahnuť na základe vlastných, vyhranených názorov. Samostatný človek sa vyznačuje zodpovednosťou za svoje skutky, je sebakritický, kriticky preveruje vplyv a rady iných, pritom sa ochotne podriaďuje a prijíma dobré rady, ktorých správnosť sám uznáva.
Iniciatívnosť sa prejavuje v tom, že človek nekoná iba na rozkaz iných, ale sám hľadá nové ciele konania a spôsoby, ako ich dosiahnuť.
Energickosť - vysoká úroveň vôľovej aktivity

ZÁPORNÉ vlastnosti:
- bezzásadovosť - tvrdohlavosť
- nesamostatnosť - neschopnosť ovládať sa
- nerozhodnosť - impulzívnosť
- ovplyvniteľnosť - malá iniciatívnosť

Poruchy vôle
- abúlia - oslabená vôľa
- hypobúlia - veľmi oslabená vôľa
- hyperbúlia - preexponované vôľové konanie - za každú cenu cieľ aj cez mŕtvoly

Odchýlky vôle
- skratové a impulzívne jednanie
- nedostatočné rozhodovanie
- konanie zbŕklo bez úvahy nevhodným spôsobom
- silný podnet reakcie
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama